Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagde CSLK studiemiddag over Europa

Bundel met lezingen en aanvullende artikelen in voorbereiding

gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2015

Op de Tilten­berg vond op vrij­dag 29 mei, onder voor­zit­ter­schap van per­ma­nent diaken ing. Philip Weijers BScR, het symposium over “Europa, meer dan één eco­no­mische een­heid” plaats met bijdragen van mw. dr. M. Krijten­burg, mr. J.J.A.M. van Gennip, mgr. mr. drs. Th. Hoogen­boom en drs. F. Hoppenbrouwers.

Dr. Margriet Krijten­burg sprak over de bete­ke­nis van Robert Schuman, over wiens in­spi­ra­tie­bronnen zij in 2012 pro­mo­veerde. Schuman staat aan de wieg van de Europese eenwor­ding en was onder meer tweemaal premier van Frank­rijk. Voor hem loopt een proces van zalig­ver­kla­ring. Mr. Jos van Gennip sprak over de relatie van waar­den en religie met Europa en verwees in zijn toe­spraak naar ver­schil­lende ten­denties in het omgaan met de mensen­rechten, de toe­ne­mende invloed van religies in andere wereld­de­len, de multiculturali­teit als bedrei­ging en als uit­daging en wees op de gemeen­schap­pe­lijke waar­den van Europa zoals die onder meer in het gedachten­goed van Schuman naar voren komen. Met Schuman onder­streepte Van Gennip het belang van respect en ver­zoe­ning.

Mgr. Ted Hoogen­boom lichtte ver­vol­gens de structuur en uit­een­lo­pende ac­ti­vi­teiten van COMECE toe, het comité van af­ge­vaar­dig­den van bis­schop­pen­con­fe­ren­ties binnen de Europese Ge­meen­schap, waartoe hij­zelf behoort. Sinds kort is mgr. Hoogen­boom voor­zit­ter van de com­mis­sie voor juri­dische vraag­stukken binnen COMECE. Drs. Frans Hoppenbrouwers belichtte de actuele ont­wik­ke­lingen in Oost-Europa bezien vanuit de Sociale Leer. De vraag werd gesteld of religie en nationale gezind­heid, beide des­tijds onderdrukt in de post-communis­tische samen­le­ving, wel geleid hebben tot een poli­tiek-reli­gi­eus-natio­naal fun­dament en daar­mee als alterna­tief voor de westerse samen­le­ving die zich kenmerkt door een maak­baar­heids­vi­sie.

De bundel met alle lezingen aan­ge­vuld met rele­vante do­cu­menten is in voor­be­rei­ding.