Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagde CSLK studiemiddag over Europa

Bundel met lezingen en aanvullende artikelen in voorbereiding

gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2015

Op de Tiltenberg vond op vrijdag 29 mei, onder voorzitter­schap van permanent diaken ing. Philip Weijers BScR, het symposium over “Europa, meer dan één economische eenheid” plaats met bijdragen van mw. dr. M. Krijtenburg, mr. J.J.A.M. van Gennip, mgr. mr. drs. Th. Hoogenboom en drs. F. Hoppenbrouwers.

Dr. Margriet Krijtenburg sprak over de betekenis van Robert Schuman, over wiens inspiratiebronnen zij in 2012 promoveerde. Schuman staat aan de wieg van de Europese eenwording en was onder meer tweemaal premier van Frankrijk. Voor hem loopt een proces van zalig­ver­klaring. Mr. Jos van Gennip sprak over de relatie van waarden en religie met Europa en verwees in zijn toespraak naar ver­schil­lende tendenties in het omgaan met de mensenrechten, de toenemende invloed van religies in andere werelddelen, de multiculturaliteit als bedreiging en als uitdaging en wees op de gemeen­schap­pe­lijke waarden van Europa zoals die onder meer in het gedachtengoed van Schuman naar voren komen. Met Schuman onderstreepte Van Gennip het belang van respect en verzoening.

Mgr. Ted Hoogenboom lichtte vervolgens de structuur en uiteenlopende ac­ti­vi­teiten van COMECE toe, het comité van afgevaardigden van bis­schop­pen­con­fe­ren­ties binnen de Europese Gemeen­schap, waartoe hijzelf behoort. Sinds kort is mgr. Hoogenboom voorzitter van de commissie voor juridische vraagstukken binnen COMECE. Drs. Frans Hoppenbrouwers belichtte de actuele ont­wik­ke­lingen in Oost-Europa bezien vanuit de Sociale Leer. De vraag werd gesteld of religie en nationale gezindheid, beide destijds onderdrukt in de post-communistische samenleving, wel geleid hebben tot een politiek-religieus-nationaal fundament en daarmee als alternatief voor de westerse samenleving die zich kenmerkt door een maakbaarheidsvisie.

De bundel met alle lezingen aangevuld met relevante documenten is in voor­be­rei­ding.