Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Studiemiddag 29 mei ‘Europa, méér dan een economische eenheid’

Oriëntaties vanuit de Katholieke Sociale Leer

gepubliceerd: maandag, 6 april 2015
Studiemiddag 29 mei ‘Europa, méér dan een economische eenheid’

In zijn rede tot het Europees Parle­ment op 25 no­vem­ber 2014 gaf paus Fran­cis­cus “een bood­schap van bemoe­diging om terug te keren naar de vaste over­tui­ging van de stichters van de Europese Unie, die een toe­komst voorzagen op basis van het vermogen om samen te werken om ver­deeld­heid te overbruggen en vrede en broe­der­schap tussen alle volkeren in dit wereld­deel te bevor­de­ren. In het hart van dit ambitieuze poli­tieke project stond het ver­trouwen in de mens, niet zozeer als bur­ger of eco­no­misch middel, maar in de mens als persoon met een allesoverstijgende waar­dig­heid”.

Een bewogen oproep gezien de actuele uit­dagingen voor Europa als globali­sa­tie, vluch­te­lingen, emigratie, na­tio­na­lis­me, EU grens­con­flicten, etc. Paus Fran­cis­cus hecht, in navol­ging van zijn voor­gan­gers, groot belang aan de chris­te­lijke iden­ti­teit van Europa om haar toe­komst zeker te stellen. Europa is immers meer dan een eco­no­mische een­heid. Aandacht is nodig voor een solidaire samen­le­ving, voor werk­gele­gen­heid en een recht­vaar­dige inko­mensver­de­ling, voor het milieu, voor gods­dienst­vrij­heid, etc. Het streven naar een goede Europese samen­le­ving, naar een Bonum Commune, is niet alleen een taak voor de poli­tiek en de staat. Ie­der­een is medeverant­woor­de­lijk voor een recht­vaar­dige samen­le­ving; een samen­le­ving die iedere mens in staat stelt zijn of haar per­soon­lijke ver­volma­king volle­diger en ge­mak­ke­lijker te verwezen­lijken.

Deze achtste studie­mid­dag van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk wil aan­dacht beste­den aan de grond­slag van de Europese Unie, haar joodse-, chris­te­lijke- en humanis­tische bronnen. Inge­gaan wordt op de ideeën van haar grondleg­ger Robert Schuman. Zijn idee voor de vor­ming van de Europese Ge­meen­schap voor Kolen en Staal was primair bedoeld om de vrede in Europa te besten­digen ten gunste van de herop­bouw van Europa. De hui­dige Europese Unie lijkt echter georiënteerd te zijn op eco­no­mische belangen. Tijd voor een ‘re-ideologise­ring’ van het Europa-debat. Waartoe dient Europa nu de ver­zoe­ning een feit is gewor­den, de wederop­bouw geslaagd is en het godde­loze communisme ver­slagen?

Belicht wordt de rol van de verenigde bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de lan­den die lid zijn van de Europese Unie. Doel­stel­ling en de actuali­teit in pas­to­rale vraag­stukken die de Europese Unie aan­gaan komen aan de orde. De actuele ont­wik­ke­lingen in Oost-Europa wor­den bezien vanuit de Sociale Leer. Heeft religie en nationale gezind­heid, beide des­tijds onderdrukt, in de post-communis­tische samen­le­ving geleidt tot een poli­tiek-reli­gi­eus-natio­naal fun­dament en daar­mee als alterna­tief voor de westerse samen­le­ving die zich kenmerkt door een maak­baar­heids­vi­sie?

Pro­gram­ma

13.00 uur Ontvangst en registratie
13.30 uur ​Opening en inlei­ding door ing. Ph. S. Weijers BScR
13.40 uur ‘Schuman’s re­fe­ren­tie­kader voor de EU van nu’,
Dr. M. Krijten­burg
14.10 uur ‘Waar­den en Religie, wat hebben die te maken met de EU?’,
Mr. J. J. A. M. van Gennip
14.50 uur Pauze
15.05 uur ‘De plaats, taken en bete­ke­nis van COMECE in de Europese Unie’,
Mgr. Mr. Drs. Th. C. M. Hoogen­boom
15.30 uur ‘Katho­lie­ke sociale leer in Oost-Europa; tussen gelo­vi­ge in­spi­ra­tie en gese­cu­la­ri­seerd chris­ten­dom’,
Drs. F. Hoppenbrouwers
16.00 uur Panel­dis­cus­sie en uit­wis­se­ling met de zaal
16.30 uur Afslui­ting en drankje
17.30 uur einde

Personalia

Prak­tische gegevens

Wanneer: 29 mei 2015
Tijd: 13.00-17:00 uur
Toegang: gratis, met verzoek om een bijdrage voor de kosten
Plaats: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM, Vo­ge­len­zang
Open­baar ver­voer: Connexxion bus 9, éénmaal per uur,
vanaf station Heem­ste­de 12:09, halte Bartenbrug 12
Aanmel­den
(verplicht):
vóór 28 mei 2015 per mail of tele­foon:
info@cslk.nl
(0252) 345 345 (De Tilten­berg)