www.sintjandedoper.nl). Lees verder voor het In Memoriam."> www.sintjandedoper.nl). Lees verder voor het In Memoriam." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

CSLK voorzitter Gerard van Wissen overleden

gepubliceerd: woensdag, 16 juli 2014
CSLK voorzitter Gerard van Wissen overleden

In memoriam Gerard van Wissen: 1943-2014

Op maan­dag 14 juli is Gerard van Wissen overle­den. Hij was al geruime tijd ziek. Gerard van Wissen was voor­zit­ter van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Vanaf de stich­ting in 2008 heeft hij het centrum in be­lang­rijke mate vormge­ge­ven. Gerard van Wissen wilde aan­vanke­lijk pries­ter wor­den. Hij stu­deerde Filo­so­fie en Theo­lo­gie aan het Groot Semi­na­rie Warmond en aan de Katho­lie­ke Theo­lo­gische Hoge­school in Am­ster­dam. Hij werd tot subdiaken gewijd.

Nadat hij zijn vrouw had leren kennen ging hij rechten stu­de­ren aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam. Hij werd er mede­wer­ker. In een periode waarin het Liberalisme het denken over de inrich­ting van de samen­le­ving en staat domi­neerde, pro­mo­veerde hij in 1982 op “De Christen Democra­tische visie op de rol van de staat”. Zijn chris­te­lijke ach­ter­grond bleef voor hem aan de “linkse” Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam een be­lang­rijke in­spi­ra­tie bron. Vanuit die ach­ter­grond voelde hij zich bij­zon­der verant­woor­de­lijk voor zijn stu­den­ten.

Hij werd tot eerste directeur van het Onder­wijs Instituut in zijn facul­teit benoemd. In die periode had hij te maken met bezuini­gingen op het universitair onder­wijs. In het blad van de UvA, Folia Civitatis, pleitte hij voor meer onder­wijs­geld en de invoe­ring van een sociaal leenstelsel. Tege­lijk spoorde hij zijn stu­den­ten aan tot een grotere be­trok­ken­heid bij hun studie. Hij leverde een bijdrage aan de dis­cus­sie over de inrich­ting van honours­pro­gramma’s, gericht op talent­volle uiterst ge­mo­ti­veerde stu­den­ten.

In 1999 volgde zijn benoe­ming tot hoog­le­raar Inter­na­tio­naal ver­ge­lij­kend Staats­recht. Later werd hij Decaan van de Facul­teit der Rechtsgeleerd­heid. Hij participeerde in het inter­na­tio­nale debat over een staat en samen­le­ving gebaseerd op ge­rech­tig­heid en het recht op arbeid als een fun­da­men­teel recht van de mens. Zijn chris­te­lijke wor­tels en juri­dische studie kwamen hier samen.

In 2008 vroeg bis­schop mgr. dr. J.M. Punt hem voor­zit­ter te wor­den van het door hem opgerichte Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Bis­schop Punt had zelf een be­lang­rijke disser­ta­tie ge­schre­ven over de Sociale Leer en voelde de rele­vantie voor een geliberaliseerde en gese­cu­la­ri­seerde samen­le­ving goed aan. Gerard van Wissen was bij uitstek degene die het Centrum vorm kon geven.

Onder zijn lei­ding wer­den over fun­da­men­tele vraag­stukken op de Tilten­berg druk bezochte seminars geor­ga­ni­seerd, waar­van de lezingen ge­pu­bli­ceerd wer­den. On­der­wer­pen als Ondernemen en Chris­te­lijke Ethiek, Arbeid en Men­se­lijke Waar­dig­heid, Afscheid van het Neolibera­risme en de bete­ke­nis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samen­le­ving wer­den door specialisten uit zijn net­werk even gron­dig als compact behandeld. Hij was een gevraagd spreker over de Sociale Leer en doceerde op de Tilten­berg aan de pries­ter­oplei­ding en aan het Boni­fa­tius Instituut.

Voor Radio Maria ver­zorgde hij een tweetal hoor­col­leges, waarin hij de Sociale Leer in zijn ver­schil­lende aspecten besprak. In Summer School pro­gram­ma’s dis­cus­sieer­den stu­den­ten over de rele­vantie van de Sociale Leer. Het laatst gehou­den seminar over het Mens­beeld in de Zorg heeft hij wel mogen opzetten maar niet meer mogen meemaken.

Paus Fran­cis­cus gaf Gerard's sociale in­spi­ra­tie nieuwe impulsen. In het Katho­liek Niews­blad van ok­to­ber 2013 zegt Gerard “De sociale leer van de katho­lie­ke Kerk is geen bij­zaak, maar een direct uitvloeisel van Jezus’ woor­den. Hij plaatste het gebod van de naasten­liefde naast het eerste gebod.” Hij voelde zich verbon­den met de denk­beel­den en de praktijk van de nieuwe Paus.

Voor zijn maat­schap­pe­lijke inzet ont­ving hij in 2008 de onder­schei­ding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn ker­ke­lijke inzet werd hij in 2013 tot rid­der in de Order van St. Sylvester benoemd. Gerard was toen al ziek, maar zolang hij zich goed voelde en energie had, ging hij door. In de Goede Week ont­vingen wij een mail, waarin hij mee­deelde dat er uitzaaiingen waren vast­ge­steld en hij on­mid­del­lijk met zijn werk­zaam­he­den moest stoppen: er was geen hoop meer op herstel. Enige weken terug mocht ik hem thuis bezoeken. Hoewel licha­me­lijk verzwakt, was zijn geest nog hel­der. We spraken over de Sociale Leer en Economie. Bij mijn afscheid gaf hij mij de be­lang­rijk­ste publi­ca­tie op dit gebied als aan­denken mee.

Door zijn bij­zon­dere ach­ter­grond, zijn scherp­zin­nige geest, zijn beminne­lijk­heid en enorme werklust was Gerard een bij­zon­der mens. Zijn bete­ke­nis voor de samen­le­ving is onschat­baar geweest, als on­ver­moei­baar strij­der voor de Sociale Leer was hij uniek.

Het CSLK-bestuur heeft in Gerard jarenlang een sti­mu­lerend voor­beeld en een zacht­moe­dige, warme en opgewekte collega mogen meemaken. De samen­wer­king met Gerard zal ons blijvend in­spi­re­ren de Sociale Leer van de Kerk uit te dragen. Wij zijn hem zeer dank­baar. Wij wensen zijn vrouw en kin­de­ren alle sterkte toe.

Mogen hij nu rusten in vrede. Moge de Heer die hij op zijn beminne­lijke manier heeft gediend, hem nu die aloude woor­den toespreken: Goede en getrouwe die­naar, ga binnen in de vreugde van je Heer!

Namens het Bestuur van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk,

Roel van der Voort
Waar­ne­mend Voor­zit­ter CSLK