Met de Europese Verkiezingen voor de deur, roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland iedereen op om donderdag 22 mei te gaan stemmen. Ze onderstrepen in een gezamenlijke verklaring hierover het belang van de Europese verkiezingen voor de ontwikkeling van Europa en de Europese wetgeving in de komende vijf jaar."> Met de Europese Verkiezingen voor de deur, roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland iedereen op om donderdag 22 mei te gaan stemmen. Ze onderstrepen in een gezamenlijke verklaring hierover het belang van de Europese verkiezingen voor de ontwikkeling van Europa en de Europese wetgeving in de komende vijf jaar." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Europese verkiezingen en de Sociale Leer

gepubliceerd: zaterdag, 17 mei 2014
Europese verkiezingen en de Sociale Leer

Met de Europese Verkie­zingen voor de deur, roepen de Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen van Neder­land ie­der­een op om don­der­dag 22 mei te gaan stemmen. Ze onder­stre­pen in een ge­za­men­lijke ver­kla­ring hierover het belang van de Europese verkie­zingen voor de ont­wik­ke­ling van Europa en de Europese wet­ge­ving in de ko­men­de vijf jaar.

De bis­schop­pen pleiten voor Europees beleid dat in lijn is met de sociale leer van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, met aan­dacht voor diegenen die het fi­nan­cieel moei­lijk hebben, onder meer door de fi­nan­ciële crisis. Ze noemen het een recht, maar ook een morele plicht om te gaan stemmen: “Hoe sterker de opkomst, hoe sterker het democra­tisch gehalte van de Europese Unie.”

In hun schrijven richten de bis­schop­pen zich ook tot de te verkiezen leden van het Europees parle­ment. Ze be­na­druk­ken het belang van soli­da­ri­teit tussen ver­schil­lende bevol­kings­groepen en de bescher­ming van het men­se­lijk leven en het gezin als vaste uitgangs­pun­ten bij beleidsbeslis­singen.

Ook pleiten ze voor het belang van reli­gi­euze vrij­heid: “Reli­gi­euze vrij­heid is een fun­da­men­teel onder­deel van een open en tolerante samen­le­ving. Deze vrij­heid behelst ook het recht om  publieke­lijk uiting te geven aan een geloof”, aldus de bis­schop­pen.

Ver­kla­ring van de Neder­landse Bis­schop­pen in ver­band met de Europese verkie­zingen op don­der­dag 22 mei 2014. 

L.S.,

De verkie­zingen voor het Europees Parle­ment vin­den in Neder­land plaats op 22 mei aanstaande. De uit­kom­sten van deze verkie­zingen zullen mede bepalend zijn voor de wet­ge­ving van de Europese Unie in de ko­men­de vijf jaar en zullen grote impact hebben voor degenen die de Europese Unie in de ko­men­de jaren gaan lei­den. Het is van groot belang dat bur­gers van de Europese Unie participeren in het democra­tisch proces door hun stem uit te brengen op de verkie­zings­dag. Hoe sterker de opkomst, hoe sterker het democra­tisch gehalte van de Europese Unie.

Wij als Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zien het als onze plicht om rich­ting te geven aan de EU-stemmer bij het vormen van haar/zijn bewuste keuze. Wij doen dat door aan­dacht te vragen voor enkele zaken die van belang zijn vanuit het per­spec­tief van de Katho­lie­ke Sociale Leer.

Overigens, ook al richten wij ons in eerste instantie tot de EU-bur­gers die zich­zelf als Katho­liek be­schou­wen, we hopen dat ons advies ook gehoor mag vin­den bij alle vrouwen en mannen van goede wil die zorg hebben voor het Europese project. We hopen ook dat degenen die vanuit Neder­land wor­den gekozen in het Europees Parle­ment onze adviezen ter harte willen nemen.

We beginnen met enkele algemene over­we­gingen:

  1. Het is een recht en een morele plicht voor iedere stem­gerech­tigde bur­ger in de Europese Unie om zijn/haar stem uit te brengen. Vele jon­gere bur­gers in de Europese Unie mogen voor het eerst stemmen. Wij bevelen jon­ge­ren aan om ook hun stem te laten horen in het poli­tieke debat en vooral ook door het uit­bren­gen van hun stem.
  2. Het is van belang dat zij die in het Europees Parle­ment wensen toe te tre­den, hetzij voor het eerst, hetzij door herbenoe­ming, zich bewust zijn van de schade die is aan­ge­richt door de eco­no­mische crisis. Paus Fran­cis­cus heeft publieke­lijk de aan­dacht gevraagd voor de toestand van hen die al arm en kwets­baar waren en zij die in armoede terecht zijn geko­men door de crisis. Het aantal “nieuwe armen” groeit alarmerend snel.
  3. De chris­te­lijke bood­schap is een bood­schap van hoop. Het is onze over­tui­ging dat het Europese project is geïnspireerd door een nobele visie op de mens­heid, inhou­dend dat in­di­vi­duele bur­gers, ge­meen­schappen en zelfs naties in staat zijn een bijdrage te leveren aan het alge­meen wel­zijn, het bonum commune. De Kerk bena­dert de Europese uit­daging met ver­trouwen in een betere toe­komst.
  4. Matig­heid is één van de kern­waar­den van de chris­te­lijke spiri­tua­li­teit. Een cultuur van beper­king moet lei­den tot een her­vor­ming van de sociale-markt economie en het milieubeleid. We moeten leren om te leven met min­der, en met over­tui­ging ook zorgen dat zij die dat nodig hebben een eer­lijker deel krijgen.

Er zijn enkele beleids­vel­den binnen de Europese Unie waar we spe­ci­fie­ke aan­dacht voor willen vragen:

  1. Bij het werken aan een Europese Unie mag het principe van sub­si­dia­ri­teit, de eigen verant­woor­de­lijk­heid van iedere lid­staat en iedere bur­ger, niet uit het oog verloren wor­den. Een andere pijler is de soli­da­ri­teit tussen lan­den, tussen regio’s en bevol­kings­groepen. We moeten werken aan een Europa met soli­da­ri­teit als basis­waarde.
  2. Het is essentieel dat bij alle beleids­vel­den van sociaal­eco­no­mische poli­tiek, de men­se­lijke waar­dig­heid als uitgangs­punt wordt geno­men. Het men­se­lijk leven verdient bescher­ming vanaf het moment van de conceptie tot aan het moment van de na­tuur­lijke dood. Het gezin, de hoeksteen van de samen­le­ving, moet de erken­ning krijgen die het verdient.
  3. Europa is een continent dat in bewe­ging is door migratie tussen lidstaten en van buitenaf. Dit beïn­vloedt mensen recht­streeks en heeft effect op de samen­le­ving. Een humane be­han­de­ling van mi­gran­ten is van wezen­lijk belang, zowel bij binnen­komst als bij de ver­dere in­span­ning tot een succes­volle in­te­gra­tie in de Europese Unie. Mensen­rechten moeten nauw­ge­zet wor­den ge­res­pec­teerd.
  4. Reli­gi­euze vrij­heid is een fun­da­men­teel onder­deel van een tolerante, open samen­le­ving. Deze vrij­heid behelst ook het recht om publieke­lijk uiting te geven aan een geloof. We verwel­ko­men regel­ge­ving van de Europese Unie ter be­vor­de­ring en bescher­ming van reli­gi­euze vrij­heid en geloof en we hopen dat het Europese Parle­ment blijvende en toe­ne­mende aan­dacht heeft voor deze be­lang­rijke zaak.
  5. De ko­men­de vijf jaren zullen de effecten van grote demo­gra­fische ver­an­de­ringen merk­ba­re effecten gaan krijgen in de Europese Unie. Wij pleiten voor een adequaat aanbod en kwali­teit van zorg en voor goed onder­wijs, reke­ning hou­dend met de keuze­vrij­heid en het recht op opvoe­ding van de ouders.

Wij, de Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen van Neder­land, pleiten ervoor dat het Europese project door zoveel moge­lijk bur­gers wordt gedragen. Het is essentieel voor ons allen -politici, kan­di­da­ten, alle betrok­ke­nen- om een bijdrage te leveren aan het vorm­ge­ven van Europa’s toe­komst en het behoud van vrede en vei­lig­heid. Om die reden roepen wij ie­der­een die stem­gerech­tigd is op om op 22 mei welbewust en goed geïn­for­meerd zijn/haar stem uit te brengen voor het Europees Parle­ment.