Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nederlandse bisschoppen in gesprek met het CDA

Activiteiten Centrum Sociale Leer van de Kerk genoemd

gepubliceerd: zaterdag, 12 april 2014
Nederlandse bisschoppen in gesprek met het CDA

Donder­dag­mid­dag 10 april vond in het bis­schops­huis aan de Malie­baan in Utrecht (foto) een ont­moe­ting plaats tussen een dele­ga­tie van de Neder­landse bis­schop­pen en ver­te­gen­woor­digers van het CDA. Het was de eerste ont­moe­ting in een serie gesprekken tussen de Neder­landse bis­schop­pen en ver­schil­lende poli­tieke partijen, waarin zaken met raak­vlakken tussen Kerk en poli­tiek ter tafel komen. Doel is de on­der­lin­ge verstand­hou­ding en het weder­zijdse begrip te bevor­de­ren en de visie op de samen­le­ving te delen. De gesprekken vin­den plaats op ini­tia­tief van het Se­cre­ta­riaat van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land.

Deel­ne­mers

Aan het gesprek vandaag namen van de zijde van het CDA onder meer de fractievoor­zit­ter in de tweede kamer, de heer S. Van Haersma Buma en de partijvoor­zit­ter, mw. R. Peetoom deel. Van de eerste kamerfractie waren mw. Lokin, mw. S. van Bijster­veld, mw. M. Martens en de heer W. Hoekstra aanwe­zig. Even­eens waren de tweede kamerle­den mw. M. Keijzer en de heer M. Rog (onder­wijs) bij de ont­moe­ting. Naast kar­di­naal Eijk waren vooral de bis­schop­pen aanwe­zig die de meer poli­tiek-gevoelige on­der­wer­pen in hun portefeuille hebben: Mgr. Jos Punt, die behalve bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam ook Militair Ordina­ris is, mgr. Gerard de Korte, die belast is met vragen van Kerk en samen­le­ving, mgr. Everardus De Jong die justitie­pas­to­raat en cate­go­riaal pas­to­raat ver­zorgt, Mgr. Hans van den Hende, bis­schop van Rotter­dam en Mgr. Jan Hendriks, hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, die ook referent is voor het onder­wijs. Daar­naast waren nog enkele mensen van het partij­bestuur en het weten­schap­pe­lijk instituut van het CDA aanwe­zig alsmede de juriste en de woord­voer­der van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Goede sfeer

In het gesprek dat volgens Mgr. Hendriks in een bui­ten­ge­woon goede sfeer verliep, kwamen ver­schil­lende thema’s aan de orde die het onder­wijs betreffen. Mgr. Hendriks heeft onder meer aan­dacht gevraagd voor ver­schil­lende plannen van staats­secre­taris S. Dekker die de vrij­heid van onder­wijs dreigen aan te tasten: met name het recht van de ouders op (school)opvoe­ding dat in het thuis­on­der­wijs gestalte kan krijgen en het recht van ouders om onder­wijs volgens de eigen levens­over­tui­ging te kiezen en daarbij beschermd te zijn tegen een plot­se­linge ver­an­de­ring van rich­ting ‘bij meer­der­heid van stemmen’. Andere vragen die aan de orde kwamen waren onder meer de gees­te­lij­ke ver­zor­ging bij over­heidsin­stel­lingen, de (ge­meen­telijke) monu­menten­sta­tus van kerk­ge­bouwen, de zorg voor een mens­waar­dige be­han­de­ling van uitgeproce­deerde asiel­zoe­kers, een gratis ver­strek­king van de Ver­kla­ring Omtrent Gedrag voor ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers, zoals dat ook voor andere cate­go­riëen van vrij­wil­li­gers is voor­ge­steld, en de verblijfs­ver­gun­ning voor pries­ters en reli­gi­euzen van buiten de Europese Ge­meen­schap.

Publiek debat

Voor de Kerk ligt er een be­lang­rijke uit­daging om deel te nemen aan het publieke debat, zoals ook paus Fran­cis­cus heeft gevraagd bij het Ad Limina bezoek. Dit belang werd door het CDA onder­streept. Ver­schil­lende bis­schop­pen doen dit door opinie-bijdragen in dag­bla­den en tijd­schrif­ten. De aan­dacht van de kerk richt zich — zo heb ik ingebracht — vooral op cultuur (monu­menten, kerk­mu­ziek e.d. -, caritas — zorg voor armen en zwakkeren -, gesprek over maat­schap­pe­lijke on­der­wer­pen, zoals ondermeer in het kader van ‘Voorhof Am­ster­dam’ en aan­dacht voor de Sociale Leer van de Kerk, zoals in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met name gebeurt in het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) dat reeds een groot aantal publi­ca­ties heeft gedaan en symposia heeft geor­ga­ni­seerd.

Bron: Rknieuws.net