Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wat is CSLK?

Wat is CSLK?

Het Centrum oefent zijn taak uit in overeenstemming met de leer en de wettelijke bepalingen van de Rooms Katholieke kerk. Het staat onder de hogere leiding van de Bisschop van Haarlem, overeenkomstig de bepalingen van het canoniek recht (vgl. c. 315).

Dit centrum is gevestigd in het centrum voor kerkelijke opleidingen De Tiltenberg,Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang tevens het postadres. Contact met het CSLK is via het mailadres info@cslk.nl.

Bestuur

Het bestuur van het Centrum bestaat sinds december 2016 uit de volgende personen:

  • Drs. T.G.W. Frankemölle, voorzitter a.i.
  • Prof. Dr. E. Sengers, permanent diaken bisdom Haarlem-Amsterdam, krijgsmachtaalmoezenier bij het Ministerie van Defensie, bijzonder hoogleraar Vraagstukken Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST)
  • Ing. Ph.S. Weijers BScR, permanent diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam, secretaris a.i., diaken aan de St. Bavo kathedraal van Haarlem
  • Drs. J.D.J.T. Wienen, studieleider van het Bonifatiusinstituut, de Tiltenberg
  • Mr. L. Janssen, permanent diaken aartsbisdom Utrecht, fiscalist (kandidaat bestuurslid)

Raad van Advies

Naast genoemd bestuur heeft bisschop Mgr. Dr. J. Punt ook een Raad van Advies aangesteld. Deze bestaat uit de volgende personen:

  • Jhr. Drs. J.E.P.M. Alting von Geusau, aktief in kerk en samenleving; topfunctionaris bij de NS
  • Deken Lic. R.A. de Graaf Woutering, deken te Horst; Licentiaat Theologische Ethiek, Master Godgeleerdheid: moraaltheologie Sociale Leer van de Kerk en Sacrae Theologiae Lecenciatus
  • Prof. Dr. E.J.J.M. Kimman s.j., directeur van de Pauselijke Missiewerken Nederland, hoogleraar Bedrijfs­ethiek, verbonden aan de VU en Radboud Universiteit Nijmegen
  • Mw. Drs. M. Martens, diverse functies in kerk en samenleving; vml. lid van het Europees Parlement
  • Prof. Dr. P.B.M.V. de Pooter, deppartementshoofd Sociale Leer International Institute Canon Triëst

Afhankelijk van giften en subsidies

Het Centrum is afhankelijk van giften en subsidies ten behoeve van het verwerkelijken van haar doelstellingen.

Het CSLK is een publieke kerkelijke rechtspersoon en bezit daarmee rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht krachtens artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; op haar zijn van toepassing de canones De christifidelium consociationibus (cc. 298-320) van het kerkelijk wetboek (Codex Iuris Canonici) en de Algemene bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.-K. Kerkprovincie in Nederland van 12/ 13 december 1994 (Regelingen R.-K. Kerkgenootschap in Nederland, nr. 11).