Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”Uitnodiging - FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis?
Vrijdag 4 september - 13.00 tot 16.30 uur - ZuidAs van Amsterdam
woensdag, 29 januari 2020

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) houdt op vrij­dag 4 sep­tem­ber 2020 op de ZuidAs van Am­ster­dam een bij­een­komst over de fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis.

Uitgangs­punt voor deze bij­zon­dere bij­een­komst is het Vati­caanse do­cu­ment ‘Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige eco­no­mische en fi­nan­ciële systeem'. Waar relevant zal ook de actuali­teit in deze voort­vloei­end uit de corona­vi­rus Covid-19 situatie aan de orde komen.

De we­reld­wijde fi­nan­ciële crisis van 2008 had een gelegen­heid kunnen zijn om een nieuwe economie te ont­wik­ke­len met meer aan­dacht voor ethische principes en voor een nieuwe reg­le­men­te­ring van de fi­nan­ciële ac­ti­vi­teiten. Ook al zijn op diverse niveaus ver­diens­te­lijke in­span­ningen geleverd, toch wer­den de ver­ou­derde criteria die de wereld blijven beheersen niet her­dacht.

Het is dan ook zaak om nieuwe eco­no­mische en fi­nan­ciële systemen te ont­wik­ke­len met regels en voor­schriften die het algemene wel­zijn en het respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid bevor­de­ren. Het Vati­caanse Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling heeft daar toe het do­cu­ment ‘Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige eco­no­mische en fi­nan­ciële systeem’ opgesteld uit­gaand van de Sociale Leer van de Kerk. Daarin staan fun­da­men­tele over­we­gingen en re­fe­ren­tie­pun­ten ter onder­steu­ning van deze ont­wik­ke­ling en daar­mee de ver­de­di­ging van de men­se­lijke waar­dig­heid.

 

Geloof, rede en een rechtvaardige maatschappij
Bisschop-coadjutor mgr. Hendriks doet verslag vanuit Portugal
maandag, 27 januari 2020
Van 22 tot 25 janu­ari heeft mgr. J. Hendriks deel­ge­no­men aan een bis­schop­pen­ont­moe­ting in Sintra (Portugal), niet ver van Lissabon. Met ruim honderd bis­schop­pen van de gehele wereld volgde hij een pro­gram­ma van lezingen en gesprek over on­der­wer­pen die betrek­king had­den op het belang van geloof en rede voor de ont­wik­ke­ling van een meer recht­vaar­dige samen­le­ving.
Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid.
Paus Franciscus op Wereldvrededag
woensdag, 1 januari 2020
In zijn bood­schap voor Wereld­vre­dedag, woens­dag 1 janu­ari 2020, roept paus Fran­cis­cus op te blijven geloven in de moge­lijk­heid van vrede. Vrede zou niet voort moeten komen uit het bezweren of juist aan­wak­ke­ren van angst, bij­voor­beeld met inzet van kern­wa­pens, maar gebaseerd moeten zijn op weder­zijds ver­trouwen in onderlinge relaties.

De paus signaleert vre­se­lijke be­proe­vingen van bur­ger­lijke en inter­na­tio­nale conflicten, die vaak nog verergerd wor­den door mee­do­gen­loos geweld. ‘Iedere oorlog blijkt in wer­ke­lijk­heid broe­der­moord te zijn, die het project van broeder­schap zelf, dat staat ge­schre­ven in de roe­ping van de mensen­fa­mi­lie, vernie­tigt’, zegt de paus.
Goed bezochte lezing over Kerk en Oorlog
vrijdag, 6 december 2019
Op 30 no­vem­ber 2019 om 14 uur vond in het Paushuize in Utrecht de Adrianus VI lezing  plaats over de Katho­lie­ke Kerk in WO II en in de naoorlogse jaren. De bij­een­komst was een ini­tia­tief van Stich­ting Katho­liek Erfgoed en het CSLK.

Sprekers waren mgr. dr. Paul Hamans, dr. Joep van Gennip en prof. dr. Fred van Iersel (CSLK). De ko­men­de tijd wordt gewerkt aan een door het CSLK uit te geven bundel met alle lezingen aan­ge­vuld met relevante do­cu­menten, zoals bij­voor­beeld het herder­lijk schrijven ten tijde van WO II.
Het is nog niet te laat ....
Paus tot Klimaatconferentie in Madrid
woensdag, 4 december 2019
Paus Fran­cis­cus roept de deel­ne­mers aan de klimaat­con­fe­ren­tie COP 25, die nog tot 13 de­cem­ber in Madrid plaatsheeft, op tot vooruitziend­heid en poli­tieke moed om de nood­za­ke­lijke maat­regelen door te voeren. Talrijke studies maken ons dui­de­lijk dat het nog altijd moge­lijk is om de opwar­ming van de aarde te beperken. Maar dat vereist een nieuwe koers voor fi­nan­ciële en eco­no­mische in­ves­te­ringen om op die manier te bouwen aan een gezonde planeet voor vandaag én morgen.
Publicatie boek > Paters van de sociale actie
De Abdij van Berne en de sociale kwestie 1895-1940
zaterdag, 9 november 2019
Op 18 ok­to­ber was in abdij van Heeswijk-Dinther de pre­sen­ta­tie van het boek over de ‘sociale voormannen van de abdij Berne in de periode 1890-1940’. CSLK bestuurslid Erik Sengers is de auteur van dit boek met de titel ‘Paters van de sociale actie’. Hij noteerde de volgende korte samen­vat­ting:

In de periode 1895-1940 hebben vier paters van Berne bij­ge­dragen aan de ver­be­te­ring vanDeze ac­ti­vi­teit is gepland op 18 ok­to­ber; locatie is de abdij van Heeswijk-Dinther; pre­sen­ta­tie betreft het boek over de ‘sociale voormannen van de abdij Berne in de periode 1890-1940’ de sociale omstan­dig­he­den in Neder­land. De ‘boerena­postel’ Gerlacus van den Elsen is een begrip. Maar met hem waren meer paters actief in een tijd die ge­ken­merkt werd door grote eco­no­mische, maat­schap­pe­lijke en poli­tieke span­ningen. Jos Nouwens en Julius van Beur­den waren de grondleggers van de mid­den­stands­be­we­ging. En Pius van Aken legde de basis voor de werk­ge­vers­orga­ni­sa­ties. Alle vier waren ze niet alleen in Brabant, maar zelfs in Neder­land en het bui­ten­land bekend. Wat hun werk typeerde was dat ze invloedrijke werken en adviezen schreven, en die tege­lijk verbon­den met daad­kracht. De organi­sa­ties en coöperaties die ze oprichtten verbeter­den daad­wer­ke­lijk de situatie van boeren en mid­den­standers. De werk­ge­vers wer­den bewogen zich meer te in­te­res­seren voor het lot van hun werknemers. De sociale ideeën van deze paters over de orde­ning van de economie zijn ook voor onze tijd relevant!

Be­stel­lingen bij Berne­boek.

Kerk presenteert armoederapport
Bijna 90 miljoen aan armoedebestrijding in 2018
zaterdag, 9 november 2019
Kerken en diaconale organi­sa­ties dragen fors bij aan de bestrij­ding van armoede. Dat blijkt uit het armoede­on­der­zoek dat vrij­dag 8 no­vem­ber ge­pre­sen­teerd werd in de Paulus­kerk te Rotter­dam door onder anderen bis­schop De Korte.
Laudato Sií als inspirator voor duurzaam onderwijs
Overweging van bisschop coadjutor mgr. J. Hendriks
donderdag, 7 november 2019
Op 6 no­vem­ber organiseerde Verus, organi­sa­tie voor katho­liek en chris­te­lijk onder­wijs, een iden­ti­teits­dag 'Duur­zaam leren, duur­zaam leven', rond thema's van de En­cy­cliek Laudato Si'.

Mgr. Hendriks opende de dag met een be­zin­ning.vrijdag, 1 november 2019Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK
vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
dinsdag, 22 oktober 2019Bijdrage CSLK aan het tijdschrift Communio
vrijdag, 18 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
zaterdag, 12 oktober 2019Studiemiddag over Kerk en Oorlog
woensdag, 9 oktober 2019Brexit
vrijdag, 30 augustus 2019Tijd voor de Schepping
zaterdag, 3 augustus 2019Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK
zaterdag, 3 augustus 2019De hoop van de armen is niet voor altijd verloren.
woensdag, 10 juli 2019Tijd voor Schepping: een toekomst voor de aarde en haar bewoners
zaterdag, 25 mei 2019Oeconomicae et pecuniariae quaestiones
donderdag, 16 mei 2019Oproep om te stemmen

meer berichten vindt u in het archief