Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”Fratelli Tutti pleit voor inclusief universalisme
Voortzetting van het sociaal onderricht van paus Franciscus
maandag, 12 oktober 2020
Paus Fran­cis­cus wijst een weg van inclusieve vrede voorbij aan populisme en liberalisme – zijn nieuwe encyciek Fratelli Tutti pleit voor inclusief universalisme, aldus prof. dr. Fred van Iersel, bestuurslid van het CSLK.

Op 3 ok­to­ber 2020 tekende Paus Fran­cis­cus in Assisi zijn nieuwe sociale en­cy­cliek, Fratelli Tutti geheten. In het Ita­li­aans kunnen hier overigens ook de  ‘Sorelli’ (zusters) onder wor­den begrepen. En in de tekst zelf wordt overigens expliciet voor implemen­ta­tie van vrouwen­rechten gepleit.  Hoe dat ook zij, deze tekst is in alle opzichten een voort­zet­ting van het sociaal onderricht van paus Fran­cis­cus.
Nieuwe encycliek Fratelli Tutti van paus Franciscus
Over de opbouw van een rechtvaardige en broederlijke wereld
maandag, 5 oktober 2020
Op de feest­dag van Sint Fran­cis­cus, 4 ok­to­ber 2020, heeft paus Fran­cis­cus zijn derde en­cy­cliek Fratelli tutti (Allen broeders) ge­pu­bli­ceerd. In deze rondzend­brief aan de gelo­vi­gen gaat de paus in op broeder­schap en vriend­schap als manieren om een betere, recht­vaar­digere en vreedzame wereld op te bouwen.

Wat zijn de grote idealen, maar ook de concrete manieren om voor­uit­gang te boeken voor degenen die een recht­vaar­diger en broe­der­lijker wereld willen opbouwen in hun gewone relaties, in het sociale leven, in de poli­tiek en in de in­stel­lingen? In acht hoofd­stukken werkt de paus een ant­woord op deze vraag uit. De en­cy­cliek is op dit moment in acht talen ver­taald. De Neder­landse vertaling is in gang gezet.

Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis? nu te bestellen
Bundel bevat alle lezingen en relevante bijlagen
donderdag, 1 oktober 2020
Op vrij­dag 4 sep­tem­ber hield het CSLK haar symposium Fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis? dat wegens het heersende virus was uit­ge­steld van 27 maart op de Zuid-As naar 4 sep­tem­ber in de Haar­lemse ka­the­draal.

Gezien de vele en­thou­siaste reacties na afloop mag gesteld wor­den dat de lezingen zeer goed ont­van­gen zijn. Het CSLK kan u nu mel­den dat de voor­be­rei­dingen voor de uitgifte van de bundel in de laatste fase is en de bundel nu te be­stel­len is.

Alles bij elkaar bevat de bundel zo'n 130 pagina's, inclusief een literatuur­lijst.
Video FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis nu online
CSLK Bijeenkomst van 4 september 2020
maandag, 14 september 2020
Op Ka­the­draal TV is een video ver­sche­nen van de bij­een­komst ‘Fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis?’ die gehou­den werd op 4 sep­tem­ber 2020 in de ka­the­draal van Haar­lem. Dankzij de ruim drie uur durende video kunnen de boeiende voor­drachten nog eens rus­tig wor­den bekeken en beluisterd.

 

Fratelli tutti, allemaal broeders
Nieuwe sociale encycliek van paus Franciscus
dinsdag, 8 september 2020
Paus Fran­cis­cus zal op 3 ok­to­ber zijn derde en­cy­cliek publiceren. Het wordt een sociale en­cy­cliek, waarin de men­se­lijke broeder­schap centraal staat.

Nadere in­for­ma­tie volgt begin ok­to­ber.

Bijeenkomst Fi≠nan≠ciŽle ethiek na de krediet≠cri≠sis
Grote opkomst vanuit het bedrijfsleven en de samenleving
zaterdag, 5 september 2020
Op 4 sep­tem­ber organiseerde het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk een symposium met de titel ‘Fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis?'.

Aan­lei­ding was het Vati­caanse do­cu­ment ‘Over­we­gingen voor een ethisch onder­schei­ding in het hui­dige eco­no­misch- en fi­nan­ciële systeem’ en eerdere do­cu­menten in dit kader. De opkomst was groot en voor het on­der­werp passend gezien de relevante functies in het be­drijfs­le­ven en elders in de samen­le­ving.

In de vijf lezingen kwam aan de orde in hoeverre fi­nan­ciële- en aanverwante in­stel­lingen zich laten lei­den door genoemde ethische over­we­gingen, de gevolgen voor de samen­le­ving, het omgaan met dilemma’s, en de toe­komst­vi­sie op de ethiek en de per­soon­lijke verant­woor­de­lijk­heid in de fi­nan­ciële wereld.

Binnen enkele dagen komt de video opname van deze bij­een­komst online; bericht volgt. In het 4e kwar­taal verschijnt de bundel met alle lezingen en relevante do­cu­menten.

Uitnodiging - FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis?
Vrijdag 4 september - 13.00 tot 16.30 uur - Kathedraal van Haarlem
woensdag, 29 januari 2020
Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) houdt op vrij­dag 4 sep­tem­ber 2020 een bij­een­komst over de fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis.

Uitgangs­punt voor deze bij­zon­dere bij­een­komst is het Vati­caanse do­cu­ment ‘Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige eco­no­mische en fi­nan­ciële systeem'. Waar relevant zal ook de actuali­teit in deze voort­vloei­end uit de corona­vi­rus Covid-19 situatie aan de orde komen.

De we­reld­wijde fi­nan­ciële crisis van 2008 had een gelegen­heid kunnen zijn om een nieuwe economie te ont­wik­ke­len met meer aan­dacht voor ethische principes en voor een nieuwe reg­le­men­te­ring van de fi­nan­ciële ac­ti­vi­teiten. Ook al zijn op diverse niveaus ver­diens­te­lijke in­span­ningen geleverd, toch wer­den de ver­ou­derde criteria die de wereld blijven beheersen niet her­dacht.

Het is dan ook zaak om nieuwe eco­no­mische en fi­nan­ciële systemen te ont­wik­ke­len met regels en voor­schriften die het algemene wel­zijn en het respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid bevor­de­ren. Het Vati­caanse Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling heeft daar toe het do­cu­ment ‘Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige eco­no­mische en fi­nan­ciële systeem’ opgesteld uit­gaand van de Sociale Leer van de Kerk. Daarin staan fun­da­men­tele over­we­gingen en re­fe­ren­tie­pun­ten ter onder­steu­ning van deze ont­wik­ke­ling en daar­mee de ver­de­di­ging van de men­se­lijke waar­dig­heid.

Geloof, rede en een rechtvaardige maatschappij
Bisschop-coadjutor mgr. Hendriks doet verslag vanuit Portugal
maandag, 27 januari 2020
Van 22 tot 25 janu­ari heeft mgr. J. Hendriks deel­ge­no­men aan een bis­schop­pen­ont­moe­ting in Sintra (Portugal), niet ver van Lissabon. Met ruim honderd bis­schop­pen van de gehele wereld volgde hij een pro­gram­ma van lezingen en gesprek over on­der­wer­pen die betrek­king had­den op het belang van geloof en rede voor de ont­wik­ke­ling van een meer recht­vaar­dige samen­le­ving.


woensdag, 1 januari 2020Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid.
vrijdag, 6 december 2019Goed bezochte lezing over Kerk en Oorlog
woensdag, 4 december 2019Het is nog niet te laat ....
zaterdag, 9 november 2019Publicatie boek > Paters van de sociale actie
zaterdag, 9 november 2019Kerk presenteert armoederapport
donderdag, 7 november 2019Laudato Sií als inspirator voor duurzaam onderwijs
vrijdag, 1 november 2019Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK
vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
dinsdag, 22 oktober 2019Bijdrage CSLK aan het tijdschrift Communio
vrijdag, 18 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
zaterdag, 12 oktober 2019Studiemiddag over Kerk en Oorlog
woensdag, 9 oktober 2019Brexit

meer berichten vindt u in het archief