Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel on­schul­dige kin­de­ren, het mens­waar­dig bestaan van zoveel onge­luk­kige ge­zin­nen, de vrede in de wereld, de toe­komst van de bescha­ving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verant­woor­de­lijk­heid voor deze be­lang­rijke zaak op zich nemen.”Versterk de democratische cultuur van Europa
donderdag, 6 juni 2024
COMECE issues position paper on strengthe­ning Europe’s democratic culture through values. The Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE) released its position paper titled “Strengthe­ning the Culture of Democracy through Values” on Friday, May 31, 2024. This do­cu­ment, developed by the COMECE Commission on Ethics, offers an ethical perspective on the crucial role that values play in promo­ting, consolida­ting, and impro­ving democracy in Europe, ensu­ring its legacy for future generations. The Church wishes to humbly contribute to democratic processes in service of the holistic wellbeing of every human person so that big words are not void of their mea­ning or get easily manipulated (Fratelli Tutti 14).
Studiedag - De toekomst start ... thuis
Maandag 22 april - 15.30 uur - Mariënkroon Nieuwkuijk
maandag, 18 maart 2024
Gezins­Plat­form Neder­land in samen­wer­king met FAFCE en opGROEIsymposium or­ga­ni­seert op maan­dag 22 april een studie­mid­dag voor beleidsmakers, gezins­orga­ni­sa­ties en wie zich voor het gezin inzetten. Deel­ne­mers zijn welkom van 15.30 tot 20.00 uur in con­fe­ren­tie­cen­trum Mariënkroon te Nieuwkuijk.
Bouwen aan een beschaving van liefde
Toespraak nieuwjaarsreceptie bisdom
zondag, 14 januari 2024
Vrij­dag 12 januari hield het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam haar nieuw­jaars­re­cep­tie samen met het Militair Or­di­na­ri­aat. Als gebruike­lijk werd de receptie vooraf­ge­gaan door een Evensong in de Nicolaas­basi­liek van Am­ster­dam. Er werd door bis­schop mgr. J. Hendriks stil gestaan bij de vraag wat het respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid betekent als we het fun­da­men­teel oneens zijn met andere mensen.
Nieuwe klimaatbrief paus Franciscus Laudate Deum
maandag, 9 oktober 2023
Op woens­dag 4 ok­to­ber, de feest­dag van de heilige Fran­cis­cus van Assisi, is Laudate Deum (Prijs God) ge­pu­bli­ceerd. Deze apos­to­lische exhor­ta­tie (pau­se­lijke brief) van paus Fran­cis­cus is een ver­volg op zijn eer­dere en­cy­cliek Laudato si’ (Geprezen zijt Gij), uit 2015.
Lezing: In dialoog over ons gemeenschappelijke huis
Laudato Si’ en Ecomodernisme
maandag, 9 oktober 2023
De natuur vormt een be­lang­rijk onder­deel van onze leef­om­ge­ving en voorziet met zuurstof en voe­ding in ons bestaan. Hoe staat het er eigen­lijk voor met die leef­om­ge­ving, nu en op de lan­gere termijn? En hoe ver strekt onze invloed eigen­lijk om hier een po­si­tie­ve impuls aan te geven? Er zijn veel ver­schil­lende gezichts­pun­ten.
Bundel symposium Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 12 september 2023
Precies 1 jaar na het begin van de oorlog tegen Oekraïne hield het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) op 24 februari 2023 een symposium over Van oorlog naar Vrede”. Het is de vraag die ons allen wel moet bezig hou­den: hoe moet het ver­der, daar in Oekraïne? Zoals gebruike­lijk wordt een bundel van het symposium samen­ge­steld en deze bundel (125 pagina’s) is nu be­schik­baar.
Prof. dr. Fred van Iersel overleden
De Sociale Leer van de Kerk lag hem na aan het hart
vrijdag, 28 juli 2023
Bedroefd hebben we kennis geno­men van het over­lij­den van Fred van Iersel, bestuurslid van het CSLK. Prof. emeritus dr. Fred van Iersel werd geboren op 28 juli 1954 te Geldrop. Op 3 de­cem­ber 2000 werd hij tot diaken gewijd voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Be­gon­nen in 2010 als lid van de Raad van Advies van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, werd hij begin 2017 lid van het bestuur. Fred was ook dio­ce­saan functiona­ris voor de Sociale Leer van de Kerk in het bisdom Breda, docent Katho­lie­ke Sociale Leer aan de Fontys Hoge­school te Utrecht en docent sociale en­cy­clie­ken aan het Inter­na­tio­nal Institute Canon Triest te Gent. De Sociale Leer van de Kerk lag hem na aan het hart.
Symposium Oorlog en Vrede
zaterdag, 25 februari 2023
Precies 1 jaar na het begin van de oorlog tegen Oekraïne hield het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) een symposium over “Van oorlog naar vrede”. Het is de vraag die ons allen wel moet bezig hou­den: hoe moet het ver­der, daar in Oekraïne? Dr. Erik Sengers, diaken, was dagvoor­zit­ter en diaken Philip Weijers sloot de dag af en verwees nog eens naar de actuele publi­ca­ties van het CSLK. Ver­schil­lende sprekers hiel­den een voor­dracht over dit thema. Mgr. Everard De Jong, bis­schop van het Militair Or­di­na­ri­aat, vanwege corona digi­taal verbon­den, opende met een inte­res­sant betoog dat uitmondde in een oproep tot gebed om vrede, ver­wij­zend naar een ini­tia­tief tot rozen­krans­ge­bed in de tijd dat een deel van Oos­ten­rijk onder Sovjet-heer­schap­pij was.


maandag, 19 december 2022Voorzitter CSLK, Victor Scheffers, overleden
vrijdag, 25 november 2022Symposium: Van oorlog naar vrede
dinsdag, 18 oktober 2022Christen-zijn midden in de wereld
donderdag, 13 oktober 2022Laudato Si’ event 2022
woensdag, 6 april 2022European Catholic Social Days 2022
woensdag, 6 april 2022Towards a Politics of Communion
donderdag, 18 november 2021COMECE publiceert paper over financiële ethiek
woensdag, 17 november 2021Paus nodigt jonge economen en ondernemers uit
zaterdag, 15 mei 2021Encycliek ‘Mater et magistra’ 60 jaar jong
maandag, 15 februari 2021Equal access to anti COVID-19 vaccines
maandag, 1 februari 2021Corona heeft de kloof tussen twee werelden vergroot
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti

meer berichten vindt u in het archief