Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”Equal access to anti COVID-19 vaccines
A statement from Caritas Internationalis and the Vatican Dicastery
maandag, 15 februari 2021
Since last year humanity was shaken by fear and uncertainty due to the spread of the COVID-19 virus, brin­ging to light the fragility and vulnerability of human existence. To fight against the propagation of this virus, the human family tried to adapt itself to this unprece­dented and challen­ging situation by obser­ving social distancing and lockdowns, the clo­sing of bor­ders and the massive use of digital technology. Pope Francis has often said that the virus brought us together and only in solidarity can we get out of this pandemic.
­
Zie ook Vaccine for all. 20 points for a fairer and healthier world
Corona heeft de kloof tussen twee werelden vergroot
Oproep van kardinaal Turkson
maandag, 1 februari 2021
Met betrek­king tot de men­se­lijke waar­dig­heid mogen we geen compromissen sluiten en moeten we alles in het werk stellen om die te be­scher­men. Dat heeft curiekar­di­naal Peter Turkson, de voor­zit­ter van het Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling, gezegd in zijn onlinetussen­komst op de alternatieve online­bij­een­komst, ter ver­van­ging van het Eco­no­mische Forum van Davos dat tot in mei is uit­ge­steld en in Singapore zal plaats­vin­den.

 

Webinar encycliek Fratelli Tutti
Vrijdag 29 januari - 14.00 uur - Online
dinsdag, 12 januari 2021
In zijn nieuwste en­cy­cliek Fratelli Tutti werkt Paus Fran­cis­cus typisch fran­cis­caanse thema’s uit als barm­har­tig­heid, respect voor anders­ge­lo­vigen en inzet voor vrede en ver­zoe­ning.
­
Om de bood­schap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, or­ga­ni­seert de Laudato Si-werk­groep Neder­land in samen­wer­king met Vas­ten­ac­tie een webinar op vrij­dag 29 januari, van 14.00 uur tot 16.15 uur
Economy of Francesco
maandag, 23 november 2020
Van 19 tot en met 21 no­vem­ber werd vanuit Assisi een inter­na­tio­naal online bij­een­komst gehou­den met als thema The economy of Francis.
­
De uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus aan de jon­ge­ren was dui­de­lijk wat er volgens hem aan de orde is: We need to correct models of growth incapable of guaranteeing respect for the environ­ment, openness to life, concern for the family, social equality, the dignity of workers and the rights of future generations. Sadly, few have heard the appeal to acknowledge the gravity of the problems and, even more, to set in place a new economic model, the fruit of a culture of communion based on fraternity and equality.
Koperen jubileum CSLK
Toenemende belangstelling voor de Sociale Leer
donderdag, 5 november 2020
Op 5 mei 2008 heeft Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J. M. Punt het ‘Centrum voor de sociale leer van de Kerk’ opgericht. Hij gaf aan het CSLK de opdracht tot het bestu­de­ren, verdiepen en verbrei­den van de sociale leer van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk om daar­mee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer recht­vaar­dige samen­le­ving in Neder­land en daar­bui­ten. 12½ jaar zijn sindsdien verstreken en in de periode heeft het CSLK vele lezingen, studie­da­gen, cursussen, gesprekken ver­zorgd.
Fratelli Tutti pleit voor inclusief universalisme
Voortzetting van het sociaal onderricht van paus Franciscus
maandag, 12 oktober 2020
Paus Fran­cis­cus wijst een weg van inclusieve vrede voorbij aan populisme en liberalisme – zijn nieuwe encyciek Fratelli Tutti pleit voor inclusief universalisme, aldus prof. dr. Fred van Iersel, bestuurslid van het CSLK.

Op 3 ok­to­ber 2020 tekende Paus Fran­cis­cus in Assisi zijn nieuwe sociale en­cy­cliek, Fratelli Tutti geheten. In het Ita­li­aans kunnen hier overigens ook de  ‘Sorelli’ (zusters) onder wor­den begrepen. En in de tekst zelf wordt overigens expliciet voor implemen­ta­tie van vrouwen­rechten gepleit.  Hoe dat ook zij, deze tekst is in alle opzichten een voort­zet­ting van het sociaal on­der­richt van paus Fran­cis­cus.
Nieuwe encycliek Fratelli Tutti van paus Franciscus
Over de opbouw van een rechtvaardige en broederlijke wereld
maandag, 5 oktober 2020
Op de feest­dag van Sint Fran­cis­cus, 4 ok­to­ber 2020, heeft paus Fran­cis­cus zijn derde en­cy­cliek Fratelli tutti (Allen broe­ders) ge­pu­bli­ceerd. In deze rondzend­brief aan de gelo­vi­gen gaat de paus in op broe­der­schap en vriend­schap als manieren om een betere, recht­vaar­digere en vreedzame wereld op te bouwen.

Wat zijn de grote idealen, maar ook de concrete manieren om voor­uit­gang te boeken voor degenen die een recht­vaar­diger en broe­der­lijker wereld willen opbouwen in hun gewone relaties, in het sociale leven, in de poli­tiek en in de in­stel­lingen? In acht hoofd­stukken werkt de paus een ant­woord op deze vraag uit. De en­cy­cliek is op dit moment in acht talen ver­taald. De Neder­landse vertaling is in gang gezet, een voorlopige vertaling staat hier.

Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis? nu te bestellen
Bundel bevat alle lezingen en relevante bijlagen
donderdag, 1 oktober 2020
Op vrij­dag 4 sep­tem­ber hield het CSLK haar symposium Fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis? dat wegens het heersende virus was uit­ge­steld van 27 maart op de Zuid-As naar 4 sep­tem­ber in de Haar­lemse ka­the­draal.

Gezien de vele en­thou­siaste reacties na afloop mag gesteld wor­den dat de lezingen zeer goed ont­van­gen zijn. Het CSLK kan u nu mel­den dat de voor­be­rei­dingen voor de uitgifte van de bundel in de laatste fase is en de bundel nu te be­stel­len is.

Alles bij elkaar bevat de bundel zo'n 150 pagina's, inclusief een literatuur­lijst.


maandag, 14 september 2020Video FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis nu online
dinsdag, 8 september 2020Fratelli tutti, allemaal broeders
zaterdag, 5 september 2020Bijeenkomst Fi≠nan≠ciŽle ethiek na de krediet≠cri≠sis
woensdag, 29 januari 2020Uitnodiging - FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis?
maandag, 27 januari 2020Geloof, rede en een rechtvaardige maatschappij
woensdag, 1 januari 2020Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid.
vrijdag, 6 december 2019Goed bezochte lezing over Kerk en Oorlog
woensdag, 4 december 2019Het is nog niet te laat ....
zaterdag, 9 november 2019Publicatie boek > Paters van de sociale actie
zaterdag, 9 november 2019Kerk presenteert armoederapport
donderdag, 7 november 2019Laudato Sií als inspirator voor duurzaam onderwijs
vrijdag, 1 november 2019Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK

meer berichten vindt u in het archief